Закон17

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

№256/184 від 31.07.2000
м.Київ

vd20000731 vn256/184

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2000р.
за №650/4871

Затверджено
Наказ Держкомстату України
та МОЗ України
31.07.2000 №256/184
(z0635–00)

Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності №25–бд «Звіт будинку дитини»

Форму державної статистичної звітності №25–бд «Звіт будинку дитини» заповнюють будинки дитини незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності.

Звіт подається будинками дитини системи Міністерства охорони здоров’я України до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; іншими будинками дитини – Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики за місцезнаходженням і своїй вищій організації 5 січня після звітного року.

Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зведений звіт подають Міністерству охорони здоров’я України в термін, установлений наказом Міністерства охорони здоров’я України.
Міністерство охорони здоров’я України подає зведений звіт по Україні та регіонах Державному комітету статистики України 17 березня.

Адресна частина заповнюється на підставі документів, що регламентують роботу будинку дитини. Указується назва закладу, його поштова адреса.

У рядку «Форма власності» зазначається форма власності будинку дитини.

У таблиці 1000 рядка 1 графи 1 наводиться кількість усіх закладів. Дані графи 1 мають збігатися із сумою граф 2 і 3.
У таблиці 2000 підкреслюються дані про наявність допоміжних приміщень для оздоровчої роботи з дітьми, кабінетів, у графах 1, 2 указується кількість розгорнутих ліжок у ізоляторі та карантинному відділенні. У будинках дитини спеціалізованого типу вказують дані про кількість здорових дітей.
У таблиці 2100 наводяться дані про штатні, зайняті посади лікарів, середнього, молодшого медперсоналу, іншого персоналу та основних працівників на кінець звітного року.

У рядку 1 указуються дані про штатні посади на кінець звітного року на підставі штатного розкладу, затвердженого в установленому порядку.
У рядку 2 вказуються дані про зайняті посади на підставі платіжної відомості за грудень місяць, де повинні включатись і тимчасово відсутні спеціалісти у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням тощо.

Тимчасові працівники, які заміщують відсутніх, у кількість зайнятих посад не вказуються, тому кількість зайнятих посад не повинна перевищувати кількість штатних посад.

Кількість штатних і зайнятих посад може виражатися як цілим, так і дробовим числом згідно із затвердженими штатами і фактичним заміщенням посад.

У рядку 3 вказується кількість основних працівників на зайнятих посадах згідно з трудовими книжками.

Дані графи 1 за рядками 1–3 мають збігатися з сумою даних граф 2–5. Кількість зайнятих посад за кожною з граф не повинна бути більшою кількості штатних. Кількість фізичних осіб за кожною з граф може бути більшою або дорівнювати кількості зайнятих посад.

У графі 1 рядка 1 таблиці 2110 вказується кількість ліжок, що розгорнуті в межах кошторису на кінець звітного року і забезпечені устаткуванням, персоналом, готові до прийому дітей, незалежно від того, зайняті вони дітьми, чи ні. Приставні ліжка, розгорнуті тимчасово понад кошторис, у звіт не включаються. Кількісь фактично розгорнутих ліжок не може бути більшою кількості ліжок, передбачених кошторисом.
У графі 2 таблиці 2110 на підставі записів у первинній обліковій формі №121/о «Журнал прийому дітей у будинках дитини» вказуються дані про кількість днів, які провели у будинку дитини усі діти протягом року.

Таблиця 2120 «Контингент будинку дитини» заповнюється на підставі первинної облікової форми №121/о «Журнал прийому дітей у будинках дитини». У графі 5 вказується кількість дітей, які перебували в будинку дитини на кінець минулого звітного року, та кількість дітей, які поступили протягом звітного року (графа 1), за виключенням дітей, які вибули (графа 2) і померли (графа 3). До кількості дітей, що вибули, уключають тільки тих, яких забрали батьки, усиновили, перевели в інші заклади. Діти, які тимчасово перебувають у лікарні, санаторії тощо не вважаються такими, що вибули, і у графі 2 не вказуються. Дані графи 5 повинні відповідати сумі даних граф 6–8.

У таблиці 2130 наводяться дані про розподіл дітей, які перебувають у будинку дитини на кінець звітного року: на сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, та дітей, що надійшли в будинок дитини від батьків. Підсумок даних цієї таблиці має збігатися з даними графи 5 таблиці 2120.
У таблиці 2140 наводяться дані про розподіл дітей, що вибули із закладу, за причинами вибуття. Підсумок даних граф 1–5 таблиці 2140 має збігатися з даними графи 2 таблиці 2120.
У таблиці 2145 «Профілактичні огляди дітей» наводяться дані про виявлені під час проведення поглиблених медичних оглядів відхилення у здоров’ї дітей, які залишились на кінець звітного року. Сума даних рядків 1–3 цієї таблиці за кожною з граф (1–5) має збігатися з кількістю дітей у будинках дитини на кінець звітного року (графа 5 таблиці 2120) чи бути меншою. Діти, у яких виявлено декілька порушень, у графах 1–5 враховуються відповідну кількість раз.
У таблиці 2146 указується кількість дітей, які були взяті під диспансерний нагляд протягом року, та кількість дітей, направлених на санаторне лікування.

Таблиця 2150 «Захворюваність дітей» заповнюється на підставі даних облікових форм №112/о «Історія розвитку дитини» і №060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань», затверджених наказом МОЗ України від 27.12.99 №302 (v0302282–99).

У графі 1 за усіма рядками наводяться дані про всі випадки захворювань, що зареєстровані в дітей протягом звітного року; у графі 2 – випадки захворювань, що встановлені вперше в житті; у графі 3 – випадки захворювань у дітей першого року життя (з графи 1). Під час заповнення даного розділу в спеціалізованих будинках дитини або будинках дитини загального типу у графу 1 за усіма рядками включаються також дані про основне захворювання дитини, у зв’язку з яким вона знаходиться у зазначеному закладі.

Дані рядка 1 таблиці 2150 за графами 1, 2, 3 мають бути більшими суми рядків 2, 3, 5, 6.

В.о. Начальника Центру медичної статистики МОЗ України

Голубчиков М.В.

Державна статистична звітність

Коди
форми документа за ДКУД організації– складача ідентифікаційний код за ЄДРПОУ території за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду економічної діяльності за КВЕД форми власності за КФВ організаційно– правової форми господарювання за КОПФГ міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ організації вищого рівня – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Кому подається (назва і поштова адреса одержувача) __________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Форма №25–БД

Ким подається (назва і поштова адреса організації) ____________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Затверджено
Наказ Держкомстату України
та МОЗ України
31.07.2000 №256/184
(z0635–00)

Форма власності________________________________________

Поштова – річна

Подають:

  1. Будинки дитини незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності 5 січня:
    – системи Міністерства охорони здоров’я України – Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
    – інші будинки дитини – Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики за місцезнаходженням і своїй вищій організації.

  2. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зведений звіт – Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики та Міністерству охорони здоров’я України в термін, установлений наказом Міністерства охорони здоров’я України.

  3. Міністерство охорони здоров’я України подає зведений звіт по Україні та регіонах – Державному комітету статистики України 17 березня.

Звіт будинку дитини за 20__ рік

Таблиця 1000

Кількість закладів 1 ________, з них спеціалізованих 2 ________, загального типу 3 ________.

Таблиця 2000

Заклад має (підкреслити): веранди криті, аеросолярій, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет ЛФК, басейн, ізолятор з кількістю ліжок у ньому 1 ________, карантинне відділення з кількістю ліжок у ньому 2 ________, що не вистачає – дописати _____________________________.
Кількість здорових дітей у спеціалізованих будинках дитини 3 ______________________

Таблиця 2100 – Штати закладу

Найменування посади Номер рядка Усього на кінець звітного року У тому числі
лікарі середній медичний персонал молодший медичний персонал інший персонал – Усього з них – педагогічний
А Б 1 2 3 4 5 6
Штатні 1
Зайняті 2
Основні працівники 3

Таблиця 2110

Кількість ліжок 1 _________, проведено всіма дітьми ліжко–днів 2 _________

Таблиця 2120 – Контингент будинку дитини

Найменування Номер рядка За звітний рік Перебуває на кінець звітного року
поступило вибуло померло у тому числі віком до 1 року Усього У тому числі віком
0–12 міс. (11 міс. 29 днів) 1–3 роки (2 роки 11 міс. 29 днів) 3 роки і старше
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
Дітей – усього 1

Таблиця 2130

Із числа дітей, що перебувають на кінець звітного року: сироти і ті, які залишились без батьківського піклування 1 _________, від батьків 2 _________

Таблиця 2140

Із числа вибулих: взято батьками 1 _________; взято для усиновлення 2 _________; переведено по досягненню граничного віку у заклади освіти 3 _________; у заклади соціального забезпечення 4 _________; інші заклади 5 _________

Таблиця 2145 – Профілактичні огляди дітей

Найменування Номер рядка Під час оглядів виявлено дітей
з розладом харчування з рахітом II–III ступенів з анемією тих, що відстають у розвитку
фізичному психічному
А Б 1 2 3 4 5
0–12 місяців
1 – 3 роки
3 роки і старші
1
2
3

Таблиця 2146

Кількість дітей, які були взяті під диспансерний нагляд протягом року 1 _________, кількість дітей, направлених на санаторне лікування 2 _________

Таблиця 2150 – Захворюваність дітей

Найменування хвороб Номер рядка Шифр за МКХ–10 За звітний рік
зареєстровано випадків захворювань у дітей – усього з них
виявлено вперше в житті у дітей віком до 1 року * (з гр.1)
А Б В 1 2 3
Усі хвороби 1 A00–T98
з них кишкові інфекції 2 A00–A09
хвороби нервової системи 3 G00–G99
у тому числі дитячий церебральний параліч 4 G80
гострі інфекції верхніх дихальних шляхів, пневмонія, грип 5 J00–J06
J10–J18
J20–J22
вроджені вади розвитку 6 Q00–Q99

* до 11 місяців 29 днів.

Дата «___»____________ _____ р. Керівник закладу ________________
(підпис)
_________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Виконавець _____________________________________________
різвище, ім’я, по батькові, номер телефону)

В.о. начальника Центру медичної статистики МОЗ України

М.В.Голубчиков

Комментарии закрыты.

Поиск цен на лекарства в Киеве